fredag 18 september 2009

Nu är uppsatsen om prov och bedömning igång..äntligen;)

Vad jag redan nu har upptäckt är att det saknas vetenskaplig studier om vilka anpassningar som görs, hur det påverkar eleverna och vilken kännedom pedagoger har i området. Detta säger vår handledare är bra...det betyder att det finns ett stort behov att arbeta mer med detta!


En del begrepp är dock återkommande som elevmedverkan, individualisering, inkludering, rättvisa, summativ och formativ bedömning, alternativa redovisningssätt, kompetensutvecklade pedagoger och policy.

Dessa begrepp kommer jag framöver att fördjupa mig mer i och hur detta påverkar elever i läs och skrivsvårigheter.


Jag läser Vygotskij (igen) och begrundar hans socio-kulturella perspektiv. Hans tankar om att hjälpmedel är mänsklighetens förlängda arm, hjälpmedel som han kallar verktyg eller artefakter. Hjälpmedelet kan vara en dator som blir elevens förlängda arm och ej bör betraktas som fusk utan som ett klokt mänskligt drag för att klara sig i livet. Frågan är då hur detta verktyg ska användas i prov och bedömningssituationer? Och hur ska det bedömas och VAD är det som ska bedömas?

Personligen tycker jag att hjälpmedel är underbara, de öppnar nya möjigheter och hjälper oss att komma "smidigare" till vårt mål. Kanske man även borde bedöma hur pass väl eleven lärt sig att tillämpa olika hjälpmedel och anse detta som en positiv egenskap?

Bild från flickr.com, by Amarand Agasi