fredag 23 april 2010

Prov och bedömning - Lika för alla?

Nu finns möjlighet att läsa min och Linda L Silverlövs uppsats om hur pedagoger på gymnasiet anpassar prov och bedömningssituationer för elever i läs- och skrivsvårigheter.

Uppsats på D-nivå (Magisteruppsats)

Prov och bedömning - Lika för alla?

Sammanfattning
Studiens syfte var att granska om och hur pedagoger anpassar prov- och be­döm­nings­­situationer för gymnasieelever i läs- och skrivsvårigheter. Under­sökningen byggde på två frågeställningar; vilka tekniska hjälpmedel och övriga anpassningar erbjuds samt vilka faktorer som påverkar pedagogernas val av anpassning.Studien riktades mot en större gymnasieskola i Sverige där flertalet elever var utrustade med personliga datorer. För att få svar på våra frågor använde vi oss av enkäter till 167 peda­goger varav 76 svarade, 7 elevintervjuer samt intervju med en specialpedagog.Resultatet visade att 44 av de svarande pedagogerna (58 %) alltid erbjuder anpass­ningar under prov- och bedömningssituationer. De anpassningar som erbjöds mest frekvent var förlängd provtid som 65 pedagoger (85 %) erbjöd, muntliga prov som erbjöds av 46 pedagoger (60 %) samt genomförande i ensklidhet som erbjöds av 40 pedagoger (53 %). Resultatet visade att elevernas datorer mindre ofta används som ett verktyg under prov- och bedömningssituationer jämfört med andra anpassningar.Några av faktorerna som tycktes påverka vilken anpassning som erbjöds var om eleven var diagnostiserad eller inte, specialpedagogernas arbete, elevens egen initiativ­förmåga, ramfaktorer, pedagogernas förhållningssätt samt deras kunskaper om funktionsnedsättningar, tekniska hjälpmedel och andra anpassningar.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar