fredag 16 april 2010

SPSM om bedömning
Peter Lindgren från spsm föreläste på vår bedömningsdag i Lycksele i mars. Han påpekade många misstag som görs i bedömningssituationer, några var:

  • Bedömning styrs utifrån vad andra presterar och enskilda provresultat
  • Bedömningsfokus ligger ofta på vad eleven gjort, inte på vad den kan
  • Examinering sker ofta vid speciella tillfällen och är oftast skriftliga
  • Ofta ges omprov istället för att stödja och utveckla elevens lärande

Alla ovanstående misstag blir problem för många elever som blir felaktigt bedömda. Om man jämförs med andra så är det lätt att alltid känna sig sämre än andra om man har svårigheter i skolan. Bedöms vad man gjort och en elev inte visar sig aktiv på lektioner, men kan mycket så blir det fel. Skriftliga prov är svåra för elever i skrivproblematik och har man prov endast vid speciella tillfällen och eleven känner sig osäker och stressad vid provtillfället och inte får andra chanser att visa sina kunskaper blir det också tokigt. Detta tyder på summativa istället för formativa bedömningsformer, där de formativa formerna är att föredra. Om en elev misslyckas på ett prov och får göra om samma prov på samma sätt utan att veta och förstå vad som gick fel eller få göra provet i annan form så kan det vara döfött, istället bör eleven kanske få annan form och veta vad eleven bör läsa in sig på och ha mer förståelse om.

Vårt målrelaterade betygssystem som innebär att eleven ska bedömas utifrån uppsatta mål och kriterier har många fördelar om det görs på rätt sätt.
Här ska fokus ligga på kunskapsutveckling inte görande, motivation och närvaro. Här ska det ges klarhet i målen så att eleven kan lägga energi på rätt saker och vägen till målen kan anpassas efter individuella behov.

Tack, Peter för en intressant föreläsning :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar